On - Line katalóg

Prehlásenie o spracovaní osobných údajov

MESTO SVIT, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit (ďalej „Prevádzkovateľ“) zhromažďuje, spracováva a používa osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a robí všetko potrebné tak, aby zabezpečila súlad s týmito právnymi predpismi.
Mestská knižnica, Štúrova 275/87, 05921 Svit (ďalej len „knižnica“) zhromažďuje, spracováva a používa osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Knižnica spracováva osobné údaje registrovaných používateľov v tomto rozsahu:
Povinné údaje: meno, priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného bydliska, dátum a miesto narodenia, číslo dokladu totožnosti a jeho platnosť, najvyššie dosiahnuté vzdelanie, telefónne číslo, e-mailová adresa. Poskytnutie uvedených údajov je povinné, pretože vyplýva priamo z § 18 zákona č. 126/2015 Z.z. o knižniciach v platnom znení.
Služobné údaje: číslo čitateľského preukazu, prehľad výpožičiek, rezervácií, upomienok vrátane histórie.
Účtovné údaje: zrealizované peňažné transakcie a poplatky.
Knižnica spracováva osobné údaje aj zákonných zástupcov, pokiaľ sú používatelia mladší 15 rokov. Registrovaný používateľ má povinnosť oznámiť knižnici zmeny povinných údajov bez zbytočného odkladu.
Knižnica spracováva osobné údaje za účelom poskytovania knižničných, informačných a ďalších služieb používateľom, informovania používateľov o službách a za účelom ochrany majetku a knižničného fondu.
Používatelia majú právo na prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, obmedzenie ich spracovania a tiež právo namietať proti ich spracovaniu. Knižnica registrovanému používateľovi na požiadanie poskytne kópiu spracovávaných osobných údajov, prípadne mu umožní nahliadnuť do jeho prihlášky čitateľa a iných dokumentov u nej uložených. Žiadosti používateľov týkajúce sa ochrany osobných údajov vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca od prijatia žiadosti.
Knižnica uchováva osobné údaje používateľov počas doby ich registrácie a 36 mesiacov po nej. Po uplynutí tejto lehoty, alebo po skončení účelu spracúvania sa knižnica zaväzuje, že predmetné osobné údaje zlikviduje. Registrovaný používateľ môže požiadať o likvidáciu svojich údajov pokiaľ nemá voči knižnici žiadny dlh a nepraje si naďalej využívať jej služby. Osobné údaje v počítačovej databáze sú likvidované vymazaním identifikačných údajov (anonymizáciou). Osobné údaje v papierovej forme sú likvidované skartáciou. Registrovaný používateľ môže požiadať o zmazanie histórie svojich výpožičiek bez potreby ukončenia registrácie.
Osobné údaje knižnica uchováva v knižnično-informačnom systéme Tritius. Prístup k týmto dátam je chránený systémom prístupových účtov, hesiel a práv stanovených v rozsahu potrebnom pre plnenie úloh jednotlivých zamestnancov. Písomnosti sú uchovávané tak, aby bol zamedzený prístup nepovolaných osôb, prístup k nim majú len zamestnanci, ktorí s nimi pracujú v rámci svojich pracovných úloh. Osobné údaje používateľov sú tiež spracúvané sprostredkovateľom, ktorý pre knižnicu zaisťuje počítačové služby (prevádzka knižnično-informačného systému Tritius). Kvôli ochrane osobných údajov používateľov má knižnica so sprostredkovateľom uzavretú písomnú zmluvu o spracovaní osobných údajov podľa platných nariadení a zákonov. Osobné údaje nebudú prenášané do iných krajín.
Používateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie a sťažnosti dozornému orgánu, na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č. 18/2018 Z.z.
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovedna.osoba@svit.sk

Najbližšie udalosti

Otváracie hodiny

Svit
Pondelok: 10.00 - 18.00
Utorok: 10.00 - 18.00
Streda: zatvorené
Štvrtok: 10.00 - 18.00
Piatok: 10.00 - 18.00
Sobota: 08:30 - 11:30
Nedeľa: zatvorené

v mesiacoch jún, júl, august a september je knižnica v sobotu zatvorená

Pobočka Pod Skalkou
Sobota: 15.00 - 18.00
Spýtajte sa knižnice

Kalendár

POUTSTŠTPISONE
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
    Mestská knižnica Svit, štúrova 87, 059 21 Svit